Start Diensten Historie Kerkelijke regelingen Activiteiten Foto's Wie doet wat? Contact

©  PKN Gereformeerde Kerk  Melissant - Dirksland - Herkingen

Het jaarverslag over 2017 is in zijn geheel afgedrukt in de Wegwijzer, zoals hij voorgelezen is op de avond van de gemeentevergadering d.d. 13-3-2018. Echter op de website willen geen namen van gemeenteleden noemen, vandaar dat het jaarverslag iets aangepast is.

Jaarverslag over 2017 van de Gereformeerde Ontmoetingskerk van Melissant, Dirksland en Herkingen.

Het jaar 2017 was een kerkelijk goed jaar, waarin helaas wel steeds duidelijker werd, dat onze gemeente vergrijst.
De kindernevendienst moest in 2016 al stoppen. Met slechts één kind in de basisschoolleeftijd, was het niet meer haalbaar. Ook in de jeugdclub werd het duidelijk, hetzij minder opvallend. De kinderen die naar middelbare school gingen wilden nog wel meedraaien als leiding. Echter volgend jaar is de toekomst van de jeugdclub nog erg onzeker.
De bijdrage aan de weeksluitingen in de Geldershof heeft moeten stoppen.
In de vrouwenvereniging kwam ook geen nieuw jong bloed bij en verschillende ouderen begonnen te kwakkelen met de gezondheid. Gelukkig was er nog een oplossing: vergaderen in de middag.
Echter in de kerkenraad zijn we aan het verjongen! De gemiddelde leeftijd van de gemeente is 54, maar de gemiddelde leeftijd van de kerkenraad is 52!

Ik mag u in dit jaarverslag meer zaken memoreren waar we dankbaar voor kunnen zijn. Nadat er twee personen uit de kerkenraad gingen per 1 januari 2017 zijn er toch weer twee anderen opgestaan. Eén persoon kwam in de Commissie van Kerkrentmeesters en wilde ook de functie van voorzitter van deze commissie vervullen. Eén persoon nam het ambt aan van diaken en wilde ook wel de voorzittersplaats innemen van de kerkenraad. Daar waren de andere kerkraadsleden heel blij mee. De kerkenraad was weer volledig en met hulp van de pastoraal medewerkers en onze consulent ds. Lingen kunnen we onze taken weer uitvoeren in goede samenwerking. We denken er hierbij nog wel aan, dat we nog één persoon node hebben moeten missen in het afgelopen jaar wegens langdurige ziekte. Onze dank gaat uit naar degene die haar verving bij het pastorale werk.

Op 14 juli 2017 was er sinds 4½ jaar weer een huwelijk in de kerk. Kort daarna op 30 september trouwden twee van onze gemeenteleden in de hervormde kerk in Rhoon.
Een kleine, toch opvallende verandering dit afgelopen jaar: Voor het eerst hebben we een Paaskaars met opdruk.  

Een grote verandering zien we in het Ontmoetingscentrum:
Een geheel nieuwe keuken met vaatwasser en verrijdbare bar. We hebben ons nu ook gerealiseerd, dat de verhuurprijs wel wat omhoog mag. En nu het dan toch over geld gaat: in het afgelopen jaar is de bungalow Klepperstee Populier 4 hypotheekvrij gekomen. Er zijn nog wel wat tegenvallertjes met de erfpacht, maar daar zal de CvK u nog wel verder over inlichten. De diaconie had een buffertje opgebouwd en kon in april de Collecte Hongerend Afrika aanvullen en in oktober de collecte na orkaan Irma voor Bovenwindse Eilanden. In april startte het project Schuldhulpmaatje door Samenwerkende Gemeenten West.

Een aantal speciale dagen hadden we in het afgelopen jaar:
-De schoonmaak van de kerk en het ontmoetingscentrum in september.
-De startzondag in september met het dominee-herken-spel; het blokkenwerpspel (omdat het zulk prachtig weer was) en de lunch.
-De thema avond met dominee Lingen over het Avondmaal in november.
-En natuurlijk ook dit jaar weer een prachtige herfstmarkt.

Ook zijn er wat wisselingen in het werk van de kerk:
-Er is een nieuwe redactie voor de Wegwijzer en het drukwerk geschiedt nu extern.
-In de Commissie van Bijzondere diensten is een wisseling.  
-We hebben een nieuwe beheerster van het Ontmoetingscentrum.
-Nieuw is de Gemeente Groei Groep.

De kerkenraad heeft in het verslagjaar 9 maal vergaderd. Tweemaal in aanwezigheid van pastoraal medewerkers en éénmaal in aanwezigheid van de preekvoorziener. De classis heeft twee maal vergaderd. Er zijn ook vergaderingen van de Samenwerkende Gemeenten voor kerkenraden, diakenen, kerkrentmeesters en jeugdwerk. Ieder ook zo’n twee keer per jaar.
We mogen dankbaar zijn, dat in het afgelopen jaar ons in de gemeente geen  mensen zijn ontvallen. Er zijn drie leden uitgeschreven. En we mochten verschillende nieuwe leden inschrijven.

Per 31 december 2017 telt onze kerk dan 79 belijdende leden , 75 doopleden en 9 gastleden (totaal 163 leden).

In 2017 mochten we 56 kerkdiensten houden met een gemiddelde van 48,9 bezoekers. Dit is vijf minder ten opzichte van het jaar daarvoor.  Als ik het gemiddelde neem van een gewone kerkdienst, dan haal ik de kerst- en paasviering eraf en alle bijzondere diensten met koor of bevestiging, dan komen we op een gemiddelde van 46,6 bezoekers. Dat is ook één minder dan vorig jaar. De zondag met de minste bezoekers, namelijk 25, was 1 oktober. Wat daarvan de reden is, weet ik niet goed. Er waren wel veel mensen op vakantie….. De drukste zondag was met Kerst. Er waren toen 90 bezoekers. Viermaal was er in 2017 een muzikale dienst met combo of koor.
Op 22 januari hadden we het project ‘Kracht’ van Laetare. Zij verzorgden de gehele dienst.
We merken aan de cijfers dus, dat het kerkbezoek wat minder wordt. Misschien ook een kenmerk van een ouder wordende gemeente. Het belang van de kerkomroep wordt steeds groter. Maar buiten dat, is het ook geweldig, dat er mensen zijn die willen zorgen voor vervoer, voor mensen, die slecht ter been zijn. Wat kerk zijn is niet alleen diensten volgen, maar ook zorgen voor elkaar, zodat we elkaar kunnen spreken en elkaar steunen.

We zijn ook blij, dat er in onze kleine gemeente nog steeds veel mensen een taak op zich willen nemen. Ik zal dit jaar een keer niet allerlei mensen met name bedanken. Maar een ieder die zich vrijwillig inzet voor de kerk, en vaak ook zonder daar ook énige vergoeding voor te vragen, díe mensen die onmisbaar zijn voor elke gemeente, díe willen we bedanken.  

Ik hoop, dat we, ook al worden we ouder, nog vele jaren met elkaar en met Gods hulp kerk mogen zijn. Laten we daarvoor bidden en daarop vertrouwen. Want God zorgt:

Geef uw zorgen maar over aan God
Want Hij wil ons nabij zijn in dit leven
En zal ons alle steun en sterkte geven
Hij blijft steeds bewogen met ons lot.

Breng al uw problemen bij de Heer
Hij weet alles van ons bestaan
En blijft altijd met ons begaan
Zijn grote liefde keert steeds weer.

God houdt van ons en blijft ons nabij
Weet, Hij is een en al ontferming
En neemt ons in Zijn bescherming
Hij blijft bij ons en gaat ons nooit voorbij.

God zij dank voor alle goede zorgen
Waarmee Hij een ieder wil omgeven
Dat wij Zijn geboden mogen nastreven
En Hem loven, elke nieuwe morgen.
(Woorden uit Petrus 5 vers 7: Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.)

Namens de kerkenraad, dank u wel!

Uw scriba.

Jaarverslag 2017