Beleidsplan

Visie:
De Gereformeerde Ontmoetingskerk van Melissant, Dirksland en Herkingen wil een gemeente zijn, die de liefde en de genade die God voor ons mensen heeft, uit wil dragen in de gemeenschap, (de drie dorpskernen) waartoe deze kerk behoort. Het is goed om als gemeente verzameld te zijn rondom het woord van God, maar we willen de kring ook groter maken zodat er ruimte is voor anderen. Dit willen wij tonen door volop in de gemeenschap te staan en vooral dienstbaar te zijn. Zo willen we iets van Gods licht laten zien wat voor ons in de wereld is.

Erediensten:
In de erediensten neemt de woordverkondiging een voorname plaats in. In de verkondiging zien we graag dat het Bijbelse Woord handen en voeten krijgt, zodat we, zowel als gemeente, maar ook persoonlijk, gestimuleerd worden om in ons dagelijkse leven dit woord om te zetten in daden. Daarnaast vinden wij dat er ook ruimte moet zijn voor muziek. Op deze manier willen we vieren, dat God altijd weer naar ons omziet. We zijn immers vrij, omdat onze schuld al is ingelost.

Hiertoe worden een aantal bijzondere diensten door de commissie bijzondere diensten georganiseerd: te denken valt aan een gezinsdienst, een gemeente zondag, een koor of bijzondere spreker. Het streven van zo`n dienst is vier maal per jaar. Medio september wordt er een startdienst georganiseerd. Dit in samenwerking met clubs en verenigingen. Hiermee openen we het begin van het kerkelijk seizoen.

Predikant en kerkenraad:
De normbezetting van onze gemeente is teruggebracht naar 0%. Daarmee is de predikantsplaats vervallen. De consulent is ons toegewezen vanuit classis Brielle. Onze consulent is Ds. L.J. Lingen uit Middelharnis. Zijn voornaamste taak is crisispastoraat. Uiteraard is er ook in andere zaken met hem overleg.
Op het gebied van pastoraat is ons streven elk gezin eenmaal per jaar te bezoeken, ook al blijkt dit in de praktijk geen haalbare kaart, uiteraard mits dit bezoek op prijs gesteld wordt. Dit bezoek kan uiteraard worden gevraagd. Inmiddels bestaat het pastorale team uit 3 pastorale medewerksters.
In de praktijk spitst het pastoraat zich voornamelijk toe op ouderen en zieken in onze gemeente en voor iedereen die daar behoefte aan heeft.

Wij zijn afhankelijk van gastpredikanten. Deze worden vrijgelaten in de invulling van de liturgie en de verkondiging van Gods woord, mits dat natuurlijk niet in strijd is met de bijbelse boodschap en de liefde van God voor ons mensen. Om de gastpredikanten een onderkomen aan te bieden, behouden en onderhouden wij de bungalow in Ouddorp.
De minimale bezetting van de kerkenraad zal bestaan uit 2 ouderlingen, 2 ouderling-kerkrentmeesters en 2 diakenen. De kerkenraad is het uitvoerend orgaan van de gemeente.

 

Informatie uitwisseling door kerkenraad:
Het kennen en horen van de gemeente is, naast informatie uitwisseling, belangrijk.  Daartoe hebben wij de volgende instrumenten:

 1. Het organiseren van een gemeente vergadering 1 maal per jaar.
 2. Het uitnodigen van pastoraal medewerkers, preekvoorziener en/of andere medewerkers in de gemeente, waarmee overleg belangrijk en wenselijk is, op de kerkenraadsvergadering.
 3. Het organiseren en bekend maken van minimaal 10 kerkenraadsvergaderingen per jaar. Verslaggeving in het kerkblad: De Wegwijzer.
 4. Het uitgeven van ons kerkblad De Wegwijzer 10 maal per jaar. Bij belangrijke mededelingen houden we de mogelijkheid open om een nieuwsbrief uit te geven, of middels een kanselboodschap de gemeente te informeren.
 5. Bij belangrijke wijzigingen of beslissingen wordt de gemeente gehoord.
 6. De Plaatselijke Regeling ten behoeve van het leven en werken van de Gereformeerde ontmoetingskerk te Melissant, Dirksland en Herkingen.
 7. De website van de kerk, waar behalve organisatorische feiten en kerkelijke regelingen ook foto’s geplaatst kunnen worden.
 8. Het lidmaatschap van de kerkomroep, waar een ieder de wekelijkse diensten kan mee- of terugluisteren.

Het intensiveren en onderhouden van contacten:
In het kader van omzien naar elkaar, het intensiveren van contacten, en handen en voeten geven aan onze opdracht, willen we:

 1. Minimaal 4 maal per jaar na de morgendienst de gemeente de gelegenheid te geven om met elkaar koffie te drinken in het ontmoetingscentrum.
 2. Ruimte bieden aan en betrekken van vrouwenvereniging Febe en creaclub bij activiteiten. We hebben een enthousiaste groep mensen die tal van activiteiten organiseren, zoals een wintermarkt, tweedehands boekenverkoop enz.
 3. Eens per jaar organiseren vrijwilligers een maaltijd voor alleen gaanden en alleenstaanden. Dat willen we bemoedigen en alle ruimte en gelegenheid voor bieden.
 4. Eenmaal per jaar willen we een thema avond organiseren, gegeven door onze consulent, of andere gastpredikant.
 5. We streven we naar continuering van de jeugdclub. Deze club heeft een evangeliserend karakter daar veel kinderen van buitenaf deze club bezoeken.
 6. Kindernevendienst is in 2017 gestopt, daar er slechts één kind in basisschoolleeftijd over was in het kerk bezoekende deel van de gemeente. De mogelijkheid wordt opengehouden om kinderoppas of kindernevendienst te houden, als er gegadigden in de kerk zijn.

Er zal tijd moeten worden geïnvesteerd in onze jeugd. De catechese wordt `uitbesteed’. Er is een mogelijkheid om samen met de gereformeerde kerk te Middelharnis de kinderen catechisatie te geven. Als kerk bieden we deze mogelijkheid. Het is echter een taak van de ouders dat hun kinderen deze catechisatie volgen.
Belijdenis cathegese: Ook onze leden die belijdenis van het geloof willen afleggen worden verzocht de catechese te volgen bij onze consulent Ds. L.J. Lingen te Middelharnis.

Daar wij realiseren dat onze gemeente niet groot is, is onze diaconale taak primair en beperkt zich tot onze eigen gemeenschap. Daar zal aandacht zijn voor alcohol en drugs onder de jeugd maar ook voor de armoede in eigen gemeenschap en daarbuiten.

Samenwerking:
Om bovenstaande reden vinden wij overleg met zusterkerken op G.O belangrijk. Op het eiland worden tal van SaGe-bijeenkomsten gehouden (Samenwerkende Gemeenschappen), voor kerkenraden, diaconieën, kerkrentmeesters en jeugdleiders. Daar ook bij de zusterkerken de aantallen afnemen zal overleg en samenwerking voor de toekomst een steeds belangrijker plaats gaan innemen.
Tevens zijn er vanaf 2018 vergaderingen in de ‘Ringen’, dit zijn de gemeenten van de vroegere Classis Brielle. Deze vergaderingen staat in het teken van de ontmoeting tussen de gemeenten.

Synode en Classis:
Kerk 2025, Waar een Woord is, is een weg.

Dit de naam van de nota, die het beleid van de synode weergeeft in de komende jaren. De essentie van het rapport gaat om de hoop dat er in 2025 een betekenisvolle kerk zal zijn. De organisatie van de Protestantse Kerk in Nederland – en dus ook van de gemeenten – gaat veranderen. Die wordt eenvoudiger. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor de inhoud – het geloof. De organisatie gaat veranderen in 11 classes in plaats van de 75 die we voor 2018 kenden. Elke classis wordt vertegenwoordigd door een classispredikant, die ook onze gemeente zal komen visiteren. Onze gemeente zal dan gaan behoren bij de classis Delta. Dit alles staat gepland vanaf mei 2018.