Jaarverslag 2021

Jaarverslag over 2021 van de Gereformeerde Ontmoetingskerk van Melissant, Dirksland en Herkingen.
Voorgelezen in de gemeentevergadering van april 2022.

De wereld is behoorlijk in wanorde. De corona pandemie lijkt voorlopig bedwongen, maar in de wereld, met name in Oekraïne, is het een chaos. Europa wordt daarin meegesleept. Maar ook de aarde, de natuur, het milieu en de bescherming daarvan brengt veel onzekerheid en spanning met zich mee. Klimaatverandering, houden we het droog, of wordt te juist té droog, genoeg om over te tobben. Meer dan ooit moeten we vertrouwen hebben in Gods aanwezigheid en er met en voor elkaar er te zíjn en aanpakken waar mogelijk. In het beheer van het kerkgebouw hebben we daarom ook beslissingen te nemen. Daar komen we later op terug. Eerst maar even de veranderingen in het ledenbestand.

In het afgelopen kerkelijk jaar, gerekend vanaf december 2020 tot en met december 2021, is ons één gemeentelid ontvallen. Twee doopleden verhuisden naar andere gemeenten en vier belijdende leden. Eén dooplid en vijf belijdende leden verhuisden naar onze gemeente en werden dus ingeschreven. Twee kinderen werden gedoopt. We komen dan op een totaal van 78 belijdende leden, 66 doopleden en 4 gastleden of vrienden.

In de kerkenraad is ook wat veranderd. Na het vertrek van één van onze diakenen, zijn we sterk onderbezet, voor wat betreft diaconie. De diakenen die er over zijn, zijn ooit als een duo-baan begonnen. Door de onderbezetting zijn zij wel steeds heel vaak aanwezig, maar twee diakenen is volgens de richtlijnen van PKN ook niet goed. Wat wel kan helpen is een diaken kerkrentmeester erbij. Dat is iemand die niet bevestigd hoeft te worden, omdat hij bv dooplid is, maar wel meehelpt waar nodig.

Vandaag is ook een ouderling kerkrentmeester voor het laatst in de kerkenraad, zodat er nu ook een onderbezetting ontstaat bij het College van Kerkrentmeesters. Maar ook dit zou opgelost kunnen worden, als er mensen zich aanmelden als ouderling kerkrentmeester, of als alleen kerkrentmeester. Dat is dus ook weer iemand die wel helpt, maar niet bevestigd hoeft te worden.

Gelukkig zijn we in de ouderlingenbank wel met voldoende. We horen graag vandaag wat we nog kunnen doen om de tekorten in te vullen.

We zijn ook nog steeds heel blij met onze wijkbezoeksters. Eén wijkbezoekster werkt nog steeds aan haar herstel, maar haar wijk kan gelukkig worden overgenomen door ouderlingen.

We willen ook nog bedanken alle vrijwilligers in onze gemeente met grote of minder grote taken:

Allereerst willen we de mensen van de techniek bedanken. Door de pandemie gedreven zoekend naar middelen om de mensen thuis mee te kunnen laten kerken, was daar ineens een technisch kundige jongeman. Hij zag de mogelijkheden en wist mensen te animeren om mee te doen. Er kwam een sponsor vanuit onze gemeente, waardoor voor de kosten de reserves van de kerk niet aangesproken hoefden te worden en er kwamen beeldschermen, microfoons en camera’s. Draaiboeken werden gemaakt, wettelijke zaken uitgezocht, accounts aangemaakt en wat al niet meer nodig is. Het gaat mijn minder technische hoofd ver te boven.
Wat ik wel weet is, dat per zondag gemiddeld zo’n 40 maal de dienst digitaal bekeken wordt!
Sponsors en medewerkers, hartelijk bedankt!

We bedanken voor de preekvoorziening, het contact met de voorgangers en de Klepperstee, waar de bungalow staat. We kunnen aan de cijfers zien, dat er goed werk gedaan wordt!
We bedanken degene die de bungalow schoonhoudt. Er was in het verslagjaar een wisseling, maar ook deze schoonhoudster bevalt goed.
We bedanken degene die de kerk en het Ontmoetingscentrum schoonhoudt en beheert. Samen met anderen zorgt zij ook voor de koffie na de dienst. Bedankt.
We bedanken degene die het organistenrooster maakt. En natuurlijk de organisten bedankt voor het orgelspel.
De Commissie van Bijzondere Diensten. Er konden in de afgelopen jaren geen koren meer komen door de pandemie, maar wat we nu wel hebben is een eigen zanggroep, die gestimuleerd wordt door de commissie. 15 mei hopen we weer een echt koor van buitenaf te mogen ontvangen.
We bedanken de kosters met al hun extra taken.
Degene die de bloemen elke week weer opnieuw verzorgt.
De vrouwenvereniging Fébè, We bedanken het bestuur.
We bedanken degene die de kinderen van de kerk een kaart stuurt bij hun verjaardag.
We bedanken de mensen, die onderhoud plegen in de bungalow, kerk en tuin.
De meiden van de kindernevendienst bedankt.
We bedanken de mensen, die de taxidienst verzorgen voor één van onze gemeenteleden.
We bedanken de dames die altijd de kartrekkers waren van de lente of herfstmarkten. We hopen binnenkort weer aan het werk te gaan.
Degene die de website bijhoudt. Daar moet ook nog het één en ander over gezegd worden. Dat komt straks wel.
En de kerkenraadsleden die ieder hun eigen taken hebben.
Speciaal te noemen onze kerkelijk werker, die het ouderenpastoraat onder zijn hoede neemt en een start heeft gemaakt met activiteiten in de gemeente, waaronder onlangs de Alphacursus. Eén daarvan samen met een gemeentelid: bedankt voor de mooie filmavond vorige maand.

Ongetwijfeld ben ik in dit verslag onbedoeld nog mensen en taken vergeten te noemen. Maar ieder mens, die zich levend lid mag noemen van deze gemeente, kunnen we bedanken, ook al voelt u zich niet (meer) aangesproken in deze lijst, in donaties, woord en gebed bent u een steun voor de gemeente.

De kerkenraad heeft in het verslagjaar 11 maal vergaderd. Er was dat jaar géén gemeentejaarvergadering, wegens de anderhalve meterregel en het feit, dat bijeenkomsten met grotere groepen werden afgeraden.

Dit jaar hebben we veranderingen meegemaakt door de diensten online uit te zenden, maar er is ook een verandering in het houden van het Heilig Avondmaal. Daar het vieren aan de tafel in coronatijd niet mogelijk is, hebben we besloten tot een lopend Avondmaal, met de keuze van wijn of rode sap in kleine cups.
Zelf hebben wij de indruk, dat dit prettiger verloopt, dat de drempel om aan te gaan veel kleiner is.

Een andere verandering is dat we tijdens de coronapandemie niet meer fysiek collecteren. Mogelijk gaan we dat binnenkort weer oppakken.

Ook is er een verandering geweest in de aanvangstijd van de erediensten. In de zomertijd blijft de aanvangstijd half tien, maar in de winter beginnen we om 10.00 uur.

Een andere verandering is, dat we ziekmeldingen van gemeenteleden meteen doorsturen naar de gemeente per email. Het is een goede manier om beter met elkaar mee te leven. Helaas hebben we niet van iedereen een emailadres. Het zou fijn zijn, als die mensen dan via andere wegen ingelicht worden. Daarbij kunt u helpen, als u weet wie nog niet ingelicht is, om daar zorg voor te dragen.

Wat we ook anders aanpakken is de verwarming van kerkgebouw en Ontmoetingscentrum. De hoge gastarieven nopen ons, om de thermostaat lager te zetten, ’s zondags één graadje lager. En door de weeks dan gaat de kachel helemaal uit. Is er ’s avonds of ’s middags een bijeenkomst, dan is het zaak om de kachel bijtijds aan te zetten. We denken ook aan montage van zonnepanelen op het dak van het Ontmoetingscentrum. Allemaal maatregelen voor de portemonnee, maar ook voor ons milieu!

We willen u vragen naar uw bevindingen, betreffende al deze ontwikkelingen. We zijn blij, dat we nu eindelijk weer bij elkaar kunnen komen, om uw mening en meedenken te horen. Want in deze gemeente van God, kunnen we niet werken als individuen, we hebben elkaar nodig en vragen uw steun in woord en daad.

Namens de kerkenraad, Sarieke Walgaard.