Hoogte punten in de geschiedenis

In het jaar 1912 wordt een-kerk-zonder-meer gebouwd aan de Bouwdijk.

In 1916 wordt er een pastorie gebouwd, thans Nieuweweg 7, alwaar de eerste eigen dominee Ds. De Bruyn zijn intrek neemt. Deze dominee blijft tot 1920.

In 1934 doet Ds. H. de Valk intrede in Stellendam en Melissant.

In 1933 worden in de kerk een paar schotten aangebracht om zodoende een consistoriekamer te creëren.

Vanwege slechte en donkere wegen bij avond werd in 1923 besloten om in de wintermaanden ’s middags dienst te houden.

In 1934 werd het verplichte aftreden van kerkenraadsleden ingevoerd. En er was blijkbaar al een jeugdclub, omdat er in 1935 een rooster werd opgesteld om de vergaderingen van de jeugdverenigingen te bezoeken. In 1937 kwamen ‘de zusters der gemeente’ bijeen om te overleggen, wat er aan de bestaande kerk zou kunnen gebeuren om deze op te knappen. Een eerste vrouwenvereniging?

Op 16 december 1937 wordt dan besloten tot nieuwbouw. De pastorie was inmiddels verkocht en de grond daarachter niet meer beschikbaar. Zodoende wordt op 14 juni 1939 het gebouw aan de Nieuweweg 11 in gebruik genomen, waarvan Ds. de Valk de eerste steen had gelegd. De tekst van Ds. H. de Valk van de openingsbijeenkomst op die woensdagavond 14 juni is in zijn geheel opgenomen in het jubileumuitgave van 1994. Tevens vindt u hier de tekst van de sprekers die avond w.o. de architect B.W. Plooy te Amersfoort.
In de oorlogsjaren zijn vele mannelijke gemeenteleden ondergedoken of te werkgesteld in Duitsland. Om brandstof te sparen worden de kerkdiensten in de consistorie gehouden.

In 1944 en 45 zijn er gastkerkraadsleden in de kerkenraadsvergadering aanwezig uit Ooltgensplaat, omdat veel mensen uit Oost Flakkee op Melissant zijn geëvacueerd.

Op 13 oktober 1946 vertrekt Ds. de Valk naar Katwijk. Op 25 maart 1956 verbindt Ds. W. Netjes zich aan de kerken Stellendam en Melissant.

1954: invoering van de nieuwe bijbelvertaling van het NBG en het ritmisch zingen.

1956: 119 gezangen

1957: nieuwe formulieren van Doop en Heilig Avondmaal.

1958: invoering van de doorgeef collectezakjes i.p.v. de lange latten.

In het jaar 1961 wordt er in het jaarboek melding gemaakt van een jeugdclub ‘Roeping en Plicht’ met 15 leden in de leeftijd van 9 tot 14 jaar.  Een jeugdvereniging ‘Ora et Labora’ die op dat moment in een impasse zit en de vrouwenvereniging ‘Fébé’, welke in 2014 nog altijd bestaat en haar 65-jarige jubileum heeft gevierd!

Op 25 april 1965 vertrok Ds. Netjes naar Lutten. Ds. H. de Valk is dan van 1967
tot 1977 onze consulent, die nu predikant in Stad a/h Haringvliet is.

In 1971 doet de eerste vrouwelijke diaken haar intrede. Rond deze jaren is het ledenaantal tot een dieptepunt van 89 gedaald. In 1973 stijgt dit weer naar 127.

1974: Houtworm in de monumentale preekstoel, deze wordt vervangen door een modern liturgisch centrum.

1977: In gebruikname van het ‘Nieuwe Liedboek’.

1978: Eerste vrouwelijke ouderling. Kerktelefoon wordt aangesloten bij 9 adressen. Commissie van Bijzondere diensten wordt gevormd. Consulent is nu Ds. H. Willems (’77-’80) Catechisaties worden gegeven door K.L. Kuipers. Aantal leden nu 148.

1979: De Jongeren Contactgroep komt voor het eerst bij elkaar. Nog niet onder die naam, die wordt een jaar later bedacht. In november wordt wel de eerste bazar door hen georganiseerd.

1980: Bloemen in de kerk. Emeritus predikant H. de Valk neemt het pastoraat over tot zijn overlijden op 11 september 1980. Catechisaties worden daarna overgenomen door K. Baas uit Ooltgensplaat.

1981: Consulent Ds. A. v.d. Waal uit Middelharnis

1982: In gebruikname van een nieuw Johannesorgel.

1983: Consulent Ds. J. Hage predikant van Stad a.h. Haringvliet.

1984: Grenzen van onze kerkelijke gemeente zullen nu geheel gaan samenvallen met de burgelijke grenzen van Melissant, Dirksland, Herkingen. Bouw van het Ontmoetingscentrum. De eerste steen werd gelegd door consulent Ds. Hage. Het is een project geweest voor en door de gemeente: ieder droeg zijn steentje bij, in arbeid, maar ook financiëel.

Rond 1985 beginnen de eerste knutselclub activiteiten. Eerst alleen rond Kerst en Pasen een knutselmiddag, later ook de jeugdclub op vrijdagavond. Ook de kindernevendiensten worden na enige tijd op touw gezet.

10 september 1989: Intrede en bevestiging van Ds. P. Rozeboom, na 23,5 jaar weer een eigen predikant! Helaas verlaat hij ons in april 1991 om een beroep in Garderen aan te nemen. Op de afscheidsdienst schenkt hij de kerk een antependium, een groen kanselkleed. Hierna komen later ook de anders gekleurde kleden in de kerk en we gaan ons houden aan de kleuren in de kerk door het jaar heen. Een aantal kleden zijn door nijver handwerk gemaakt.

Dhr. A. v.d. Schee wordt ons kerkelijk medewerker. Hij verzorgt de catechisaties, doet vele huisbezoeken en is als het cement tussen de stenen in de gemeente. Een beroepingscommissie blijft actief.

In 1992 is de eerste gemeentezondag van onze kerk en misschien wel de eerste van heel Goeree Overflakkee. Na de feestekijke kerkdienst was er gezellig samenzijn, waarbij twee kerkleden een sketch opvoerden in het flakkees. De kinderen hadden hun eigen programma in het scoutinggebouw in Stellendam.

De kerk is groeiende. In 1993: 103 doopleden en 93 belijdende leden. Er zijn veel kinderen, naast de jeugdclubs wordt er een tienerclub opgericht. Er zijn twee groepen kindernevendienst, van 3 tot 7 en van 8 tot 12 jaar.

In 1993 is er ook voor het eerst een kerstnachtdienst in onze kerk en op Goeree Overflakkee. De dienst wordt uitgezonden op Radio Flakkee en wordt massaal bezocht. Een aantal dames zet zich in voor bloemstukken in de kerk en kerststukken voor de verkoop.

1996: Aankoop van de bungalow op de Klepperstee, Populier 4. Hiervóór gebruikte men een huurhuisje op dit terrein.

1998: De samenwerking met Dhr. v.d. Schee wordt beëindigd.
In de periode die volgt is Ds. Kroeze uit Rhoon consulent en blijft de kerkenraad zoeken naar mogelijkheden om een predikant te benoemen. In september 2002 resulteert dit in de benoeming van Ds. Ada Worst- de Groot uit Abbenbroek. Melissant loopt weer voorop met de eerste vrouwelijke predikant op het eiland. Zij heeft een parttime benoeming.

In 2004 wordt de middagdienst afgeschaft, er zijn te weinig bezoekers.
Bij het honderdjarig bestaan, wat groots gevierd wordt, krijgt de kerk zijn huidige naam: Ontmoetingskerk. Er wordt ook weer een jubileumboekje uitgegeven. Dit is tevens het jaar waarop de PKN, Protestantse Kerk in Nederland, gevormd wordt. De kerk krijgt steeds meer te kampen met financiële problemen.

In 2006 wordt de samenwerking met Ds. Worst vroegtijdig beëindigd. In 2007 komt er een nieuwe kerkenraad waarbij ook de kerkrentmeesters in de kerkenraad zitting nemen. Vanaf dan zijn er twee ouderlingen, twee diakenen en twee kerkrentmeesters. Consulent wordt Ds. Lingen uit Middelharnis. De predikantsplaats vervalt, daar is in onze kleine gemeente geen budget voor.

2008: De kerk gaat over tot het gebruik van de Nieuwe Bijbelvertaling.

In de jaarvergadering van 2009 wordt vermeld, dat de oude schulden weg zijn. We  hebben een nieuwe hypotheek voor de bungalow bij het SKG (Stichting Kerkelijk Geldbeheer), die veel minder hoog uitvalt, maar wel in tien jaar moet worden afgelost. Er wordt een  beleidsplan opgesteld voor onze kerk en een plaatselijke regeling, een soort huishoudelijk regelement. Er zal dit jaar geen kerstnachtdienst meer zijn, animo loopt terug, er zijn op het eiland nu ook verschillende kerken die een kerstnachtdienst houden.

In 2011 krijgt het sanitair van het Ontmoetingscentrum een grondige renovatie. En is geschikt gemaakt voor mindervaliden.

In 2012 is de orgelzolder gerenoveerd.

Met de startdienst in 2013 zingen we voor het eerst uit Het Nieuwe Liedboek.

In 2014 is de kerkenraad weer samengesteld uit drie ouderlingen, drie diakenen en drie kerkrentmeesters.

Op 20 februari 2014 ging de nieuwe kerktelefoon van start, of eigenlijk:  kerkomroep.nl werd ook door onze kerk gebruikt. Mensen konden eerst nog met een wachtwoord inloggen om kerkdiensten te beluisteren. Rechtstreeks of achteraf. Later in 2016 werden de diensten openbaar en moesten er door de kerk ook luisterrechten worden betaald.

Met de startdienst in september 2014 ging de website van de kerk voor het eerst ‘in de lucht’.

We stappen in het Landelijk Registratiesysteem voor de Protestantse kerk (LRP).
Wifi in bungalow en kerk. De kerk gaat mee in het digitale tijdperk.

Maar ook gaan we ook mee in het omzien naar elkaar. De regering schuift steeds meer zorgtaken af op burgerlijke en kerkelijke gemeenten, omdat er bezuinigd moet worden.
Vanaf juli 2015 staat er in de hal van de kerk elke eerste zondag van de maand het tafeltje voor de voedselbank klaar. We mogen dan boodschappen meenemen voor onze armlastige medeburgers.
Er worden bij ons in de gemeente etentjes voor alleengaanden en alleenstaanden georganiseerd. En al jaren doen we in de gemeente (in samenwerking met de zml De Ark Middelharnis) mee met de actie Schoenendoos.

In het jaar 2016 werd er in de zomervakantie voor het eerst een vakantiebijbelclub georganiseerd in samenwerking met de Hersteld Hervormde Kerk en de Gereformeerde Gemeente in Melissant.

In 2017 zal de realisatie zijn van de verbouwing van de keuken in het ontmoetingscentrum, die al zo lang op de planning stond. Op 8 juni 2017 is de bestelling van de keuken gedaan.

Hiermee besluiten we voorlopig de geschiedenis van onze Gereformeerde Ontmoetingskerk Melissant, Dirksland en Herkingen. Verschillende plannen voor verbouwing, ook in de bungalow, staan nog op het programma, mensen leven met elkaar mee, geven zich op voor taken. We voelen ons door elkaar gesteund, maar bovenal door die Ene, die ons nooit in de steek laat en die zorgt voor Zijn gemeente.