Jaarverslag over 2020 van de Gereformeerde Ontmoetingskerk van Melissant, Dirksland en Herkingen.

Een vreemd jaar en niet alleen voor onze gemeente. Heel de wereld in de ban van een virus, wie had dat begin 2020 kunnen denken? En nog steeds, hoewel we in maart 2020 nog net een fysieke gemeenteavond konden houden zit dit er dit jaar niet in. Vorig jaar vertelde de dominee op de gemeenteavond nog hoe zorgvuldig hij omging met het houden van het Heilig Avondmaal, in verband met het opkomende virus. De weken erna werd bekend dat het juist bij de viering in Nieuw-Rijsenburgh een besmetting was binnengekomen, hoe verdrietig! Later werd duidelijk, dat het niet alleen door die viering kwam.

We zijn nu allemaal voorzichtig geworden, zeker nu een dreiging van een nog besmettelijker virus uit Groot- Brittannië bekend is. Zo voorzichtig, dat de kerkdiensten voorlopig weer opgeschort zijn ten tijde, dat ik dit schrijf. Hopelijk kunnen we in maart weer voorzichtig starten. Gelukkig hebben we email, Kerkomroep en YouTube en kunnen we de mensen met internet toch van geestelijk voedsel voorzien. Elke week kan ik u attenderen op de diensten van de ons bekende voorgangers. Ook ben ik blij te horen hoe de gemeenteleden met elkaar contact houden. Zodra iemand iets mankeert, wordt dit doorgegeven en mensen bellen elkaar of sturen een kaartje. De wijkbezoeksters kunnen niet langskomen, maar laten wel van zich horen en blijven op de hoogte van de mensen in hun wijk. We willen onze wijkbezoeksters ook hartelijk bedanken en al die anderen die omgekeken hebben naar hun naaste.

In het afgelopen kerkelijk jaar, gerekend van december 2019 tot december 2020, zijn ons drie gemeenteleden ontvallen.
Er werden 3 gemeenteleden uitgeschreven.
Er werden 7 personen ingeschreven.
We komen nu op een totaal van 78 belijdende leden, 67 doop-en 3 gastleden.

We mochten dit jaar ook een belijdenisdienst meemaken, een bijzondere dienst in coronatijd, maar omdat het buiten kon, met iets minder beperkingen.

In het personeel van de kerk is een verandering gekomen.
Er zijn er maar weinig die betaald worden in de gemeente, één daarvan is de schoonhoudster van de kerk en Ontmoetingscentrum. We bedanken haar nogmaals voor het goede werk wat zij in de afgelopen jaren gedaan heeft, zij heeft het werk inmiddels overgedragen. De nieuwe interieurverzorgster heeft door deze tijden van corona nog niet veel kunnen doen, maar wat ze deed, deed ze met enthousiasme. Bedankt daarvoor!
We bedanken ook degene die de bungalow schoonhoudt. Zij heeft helaas op het moment last van een nekhernia. Een geluk bij een ongeluk, dat er nu weinig gebruik gemaakt wordt van de bungalow……

Andere betaalden zijn de organisten, als zij in een dienst in functie zijn, dat is dus ook minder geweest dit jaar. Maar als zij er waren werd er wel meer van hen verlangd: het minikoor wilde wel eerst oefenen voor de dienst, dus moesten ze eerder aanwezig zijn en zich vaak aanpassen.
Het is gelukkig allemaal prima verlopen! Allen hartelijk bedankt!

De laatsten die betaald worden in onze gemeente zijn de voorgangers. Veel voorgangers konden niet komen dit jaar, hoewel sommigen wel naar de bungalow kwamen. Daar zijn we alleen maar blij mee, dan betaalden zij ons alleen en dat was best prettig in dit rare jaar, waar de collectes ook niet gewoon binnen kwamen. We willen onze dominee consulent hartelijk bedanken voor het pastoraat onder onze gemeente, wat ook gewoon doorging en misschien wel vaker nodig was, dan anders. Ook bedanken we andere dominees en voorgangers die extra werk hebben moeten verrichten in deze tijd.

We willen ook nog bedanken alle vrijwilligers in onze gemeente met grote of minder grote taken:
preekvoorziening.
De makers van het organistenrooster.
De Commissie van Bijzondere Diensten.
De kosters, met al hun extra taken.
De verzorgster van de bloemen elke week weer opnieuw.
In februari organiseerden een drietal dames een High Tea voor ouderen en tweemaal begin dit jaar is de GemeenteGroeiGroep bij elkaar geweest.
De vrouwenvereniging Fébè. Hoewel er dit jaar weinig van vergaderen gekomen is, het contact was er wel.
Er werd ook nog een tuintjesmarkt georganiseerd, waaraan verschillende gemeenteleden hun medewerking verleenden.
We bedanken degene die al jarenlang alle kinderen van de kerk met hun verjaardag een kaart heeft gestuurd en degene die dit werk nu overgenomen heeft.
We bedanken degenen die onderhoud plegen in de bungalow en de kerk.
We bedanken de mensen die zaken in de bungalow en de kerk sponsoren, zowel in natura als financieel. De meiden van de kindernevendienst.
Degene die de website bijhoudt.
En de kerkenraadsleden die ieder hun eigen taken hebben.

Ongetwijfeld ben ik in dit verslag onbedoeld nog taken vergeten te noemen. Maar ieder mens, die zich levend lid mag noemen van deze gemeente, kunnen we bedanken, ook al voelt u zich niet (meer) aangesproken in deze lijst, in donaties, woord en gebed bent u een steun voor de gemeente.

De kerkenraad heeft in het verslagjaar 10 maal vergaderd. Waaronder twee keer online.

In 2019 kon ik nog bezoekersaantallen noemen, van normale diensten, van hoogtijdiensten. Helaas heeft dat nu geen nut. In geen enkele dienst vanaf maart mochten we meer mensen ontvangen dan 30. Maar meestal konden we er maar 24 kwijt, wegens de anderhalve meter richtlijn. We hebben gelukkig nooit iemand weg hoeven te sturen, veel mensen durfden de kerkgang nog niet aan. Een groot aantal diensten mochten we een minikoor laten zingen. Er was een zestal liefhebbers om mee te doen, dat was mooi, we willen deze mensen dan ook hartelijk bedanken, dat zij dat voor ons wilden doen. Sinds de laatste aanbevelingen van de PKN, nadat de Britse versie van corona opkwam, mag er helemaal niet meer gezongen worden. Hoelang dit zo gaat duren is voor iedereen een vraag. Allereerst wanneer kunnen we weer gasten ontvangen in een eredienst, dan wanneer kunnen we weer zingen of dichter bij elkaar zitten. Misschien duurt het nog een jaar voordat iedereen gevaccineerd is, laten we hopen en bidden, dat het eerder is en we dan weer normaal als gemeente kunnen werken en genieten. Met koffiedrinken na de dienst en contactavonden in het ontmoetingscentrum. Maar we weten, dat hoe vervelend de situatie ook is, we hoeven het niet alleen te doen. God blijft naar ons omkijken en zodoende blijven we ook naar elkaar omkijken.  
Vanaf hier wens ik namens de kerkenraad u allen veel geduld en vertrouwen, veel gezondheid lichamelijk en geestelijk en dat we met elkaar een veel beter jaar tegemoet mogen gaan met Gods onontbeerlijke hulp en zegen.

Namens de kerkenraad, dank u wel!
Sarieke Walgaard.