Van de Kerkrentmeesters,  

De kerkrentmeesters hebben voor de verduurzaming Ontmoetingskerk, mede door uw financiële steun, het project verder vormgegeven, door nader te komen tot een van-het-gas-af situatie in het 2e kwartaal 2023. 

Hoewel er nu nog onvoldoende bijdrage voor de verduurzaming is binnengekomen om dit volledig te bekostigen, zijn wij van mening dat we nu niet moeten wachten om van het gas af te komen, maar juist de komende maanden optimaal gebruik te maken van de 18 aangebrachte zonnepanelen met een verwachte jaaropbrengst van ca 7700 kWh/jaar.  

Opbrengst zonnepanelen maand februari 2023  

In februari hebben de zonnepanelen 372 kWh opgebracht welke een waarde vertegenwoordigen van €119,-

De voortgang en de komende activiteiten  

Kerkzaal verduurzamen 

 • We hebben voor de verduurzaming aan zonnepanelen installatie uitgegeven ca          € 6.000,00 en ontvangen aan inkomstengiften ca € 5000,00 
 • Eerste 2×2 IR verwarming stralers zijn door gift direct afgedekt. 
 • Verzwaring van de hoofdvoeding naar 3x 80 ampère (toekomstig), doch we gaan voor 3x 63 ampère meterkast aansluiting. Aansluiting wordt in april 2023 door Stedin uitgevoerd, eigen arbeid: pvc-pijp van straathek naar meterkast kerk onder de kerkzaal door. Graafwerk door J. v .d. Wel met hulp van C.v.K. 
 • Kabels voor de aan te schaffen 4×1 IR verwarmingsstralers zijn getrokken en de verwarmingsstralers zijn gekocht, zodat zij in april direct op de verzwaarde meterkast kunnen worden aangesloten. 
 • Per 28 februari 2023 zijn voor de kerkzaal in bestelling gegaan: 4 IR 2 kW panelen met temperatuur sensoren, gateway en relais voor bediening door tablet en app. voor het bij- en afschakelen.  
 • Voordeel direct verwarmen van kerkzaal zonder langdurig voorverwarmen. 

Consistorie verduurzamen 

 • We hebben een duurtest met een ander type en goedkopere versie uitgevoerd die eventueel ook bedacht was voor de Ontmoetingsruimte, echter deze vraagt veel langer voorverwarmingsperiode en een hoog vermogen. Daarom is gekozen voor eenzelfde type als in de kerkzaal. 

Organist ruimte  

 • Uiteraard kunnen we onze organisten niet in de kou laten en zullen daar om ook deze ruimte van een verwarmingsunit voorzien.  

 Ontmoetingsruimte verduurzamen 

 • De verduurzaming van de Ontmoetingsruimte, hoewel we daarvoor in eerste instantie weerstandstralers hadden bedacht, blijkt uit de test dat dit meer gebaat is met directe verwarming zoals de elementen in de kerkzaal.  
 • Voor de Ontmoetingsruimte zijn de verwarmingsunits met temperatuursensoren, relais e.d. meteen besteld met die van de kerkzaal daar de prijzen met 20% in een week zijn toegenomen. 
 • Ook deze worden bediend door een tablet en app. 
 • Omdat er zich een uitzonderlijke situatie kan voordoen, namelijk dat alle verwarming, elektrische apparaten, verlichting e.d. aan is, zal er een dubbel wandcontactdoos met voorkeursinstelling aangebracht worden. 

De Bungalow verduurzamen 2023-2024 

 • Vooruitlopende op de verduurzaming hebben we voor het gebruik in februari een slimme thermostaat aangebracht, bedienbaar vanuit de mobiele app door de bungalowbeheerder. Tweeledig voor verwarmen en afschakelen cv-installatie door de beheerder en lokaal door de gebruiker. 
 • We hebben met de parkbeheerder gesproken en hebben toestemming om ook de bungalow te gaan verduurzamen door het plaatsen van zonnepanelen.  Gelet op het energieverbruik aan gas (koken-verwarmen cv) en verbruik aan elektra zouden we met een relatief kleine investering deze kunnen gaan verduurzamen. We denken nu aan het plaatsen in eigen beheer van ca 4 tot 6 panelen en enkele IR verwarmingsunits. Hiertoe is nader onderzoek nodig voor badkamer – slaapkamers-woonkamer gebruik. 

Onderhoud kerk 

 • Er zal ook een pvc-pijp 125/160 mm ingegraven en aangesloten moeten worden op de hemelwater-afvoerleidingen van de gehele rechterzijde van de kerk, de originele zit nog op een kleine greselementen buis aangesloten met mogelijke lekkage onder de kerkzaal. 

Specifieke collecte verduurzamen  

Tot eind van het lopende jaar zal er nog voor dit doel specifiek gecollecteerd gaan worden. Momenteel is er voldoende om een aanvang te maken met verdere verduurzaming, doch zou de Classis graag zien dat het bedrag aan reserve liquide middelen hoger ligt, omdat daarover de bijdrage wordt berekend voor het kerkrentelijkquotum n.l. 4,35% over deze middelen.   

Als kerkrentmeesters zijn wij van mening dat wij moeten doen wat kerkrentmeestelijk nodig is en hebben dat hen kenbaar gemaakt voor de begroting van 2023 die wij reeds hebben moeten indienen en toelichten.  

Wijziging energieleverancier en een dynamisch energiecontract  

Bij dynamische energiecontracten gaat dat anders. Het dynamische tarief wordt bepaald op de ‘spotmarkt’, de prijzen veranderen daar elke dag. Je betaalt bij energieleveranciers van dynamische energietarieven de prijs die zij zelf ook betalen. Op de zondagmorgen is het verbruikstarief goedkoper om in te kopen dan gedurende de week. Hiervoor zijn wij overgegaan, voor zowel de kerk als de bungalow, per 1 februari naar de maandelijks opzegbare energieleverancier ANWB, die nu nog de beste resultaten geeft qua energiekosten aan gas en elektra. Er zijn slimme meters geplaatst in de bungalow en grondzekering van 25-1 fase naar 35-1 fasegroep AMP zonder kosten aangepast door Stedin. (bij plaatsen zonnepanelen om te zetten naar een 3 fase groep.)  

 Wijziging digitale leverancier voor kerkuitzendingen Ontmoetingskerk & PKN 

 • Wij hebben in februari 2023 een andere leverancier voor de internetverbinding voor de kerkdienstuitzendingen n.l. Caiway. We zijn als een van de eerste aangesloten en hebben daarmee naar verwachting een snellere en betere kabelverbinding om een stabiele uitzending te garanderen.  
 • Voor hen die nog via de kerkomroep.nl meeluisteren, dat zijn er nog ca 5 a 6, zouden wij graag terugkoppeling hebben naar de scriba, gelet op de kosten die we daarvoor moeten uitgeven. Niet dat we deze niet in stand willen houden, doch we willen weten of we voor onze leden of voor anderen deze in stand houden. 

Namens de Kerkrentmeesters, verduurzamingsteam en penningmeester 

Rienus Kievit- Marinus den Hertog- Flip Markwat– Piet Walgaard 

Met dank aan: 

Lennard de Jager.